Welkom in Jampa’s Mandala

Status

Welkom in Jampa’s Mandala. Sarva Mangalam , moge alles voorspoedig voor je zijn !

Jampa’s Mandala is een onafhankelijk boeddhistisch blog voor iedereen die belangstelling

voor het boeddhisme heeft. Ik ben een beoefenaar in de Tibetaanse richting.

Reis met me mee langs de boeddhistische heilige plaatsen in India :

Op dit blog ( film en foto) klik op :

https://jampasmandala.wordpress.com/category/buddhayatra-2011/

De films van mijn boeddhistische pelgrimstocht. Klik op :

http://www.youtube.com/playlist?list=PL479146176BE1B2D3&feature=plcp

JAMPA’S MANDALA OP FACEBOOK : http://www.facebook.com/jampasmandala

JAMPA’S MANDALA OP VIMEO           : https://vimeo.com/channels/jampasmandala

SHARE YOUR IDEAS : https://plus.google.com/u/0/communities/105219811092375220321

2558 BE

Jampa's Mandala

Trikaya

Standaard

BoeddhaAmithaba

Er zijn drie aspecten aan het boeddhaschap. Hier een overweging over de Trikaya.

Als ik in diepe slaap verkeer ben ik het Dharmakaya van de gewone staat.

Als ik droom ben ik het Samboghakaya van de gewone staat.

Als ik wakker ben , ben ik het Nirmanakaya van de gewone staat.

Als ik sterf ben ik het helder licht bewustzijn of Dharmakaya van de gewone staat.

Als ik verkeer in de tussenstaat , het bardo , ben ik het Samboghakaya van de gewone staat.

Als ik verwekt word in het nieuwe leven ben ik het Nirmanakaya van de gewone staat.

Op een meer subtieler niveau kan ik in de yoga met een boeddhavorm de Trikaya realiseren.

In de yoga met een boeddhavorm zijn drie niveaus :

Het hoogste niveau is de hoogste prestatie van boeddhaschap, het middelste niveau is een van de acht grote prestaties en het laagste niveau is het nastreven van het vermogen tot kalmering van de geest ,  het vermeerderen en onderwerping of toornigheid ten behoeve van het welzijn van alle wezens.

ZH de Dalai Lama

Het Dharmakaya is de zuivere geest van een Boeddha. Een allesomvattend zuiverbewustzijn dat een is met en volledig bewust is van alle fenomenen in het universum. Alleen de verlichten zien verlichte wezens direct.

Het Rupakaya is een zuivere natuur en waarheidslichaam van een Boeddha ( sk. rupa=vorm) het is de uiteindelijke natuur van een Boeddha. Boeddha is geen “god” in de gebruikelijke zin want zelfs de verlichte en perfect zuivere geest is leeg van onafhankelijk bestaan en verandert voortdurend ook al is het een perfect zuiver continuum.

Het Sambhogakaya is een zuiver astraal Boeddha-lichaam dat door bodhisattva’s gezien kan worden en andere mensen met een verhoogd bewustzijn. Sommige Boeddha’s en andere wezens met een hoger bewustzijn kiezen er voor te werken in de astrale vlakken en belichamen zichzelf niet fysiek in de materiele wereld.

Het Nirmanakaya zijn een of meer grofstoffelijke fysieke manifestaties of belichamingen van een Boeddha die gewone wezens kunnen zien en waar ze een relatie mee kunnen leggen. Als een Boeddha een wedergeboorte kiest moet het astrale lichaam de vereniging van sperma en eicel van een menselijk paar binnengaan en kunnen Boeddha’s werken in de menselijke samenleving. Maar ze hebben nog steeds toegang tot de andere bestaansniveaus.

Boeddha’s zijn vrij om hun zuiver astrale lichaam in te gaan en opnieuw de staat van kosmisch bewustzijn binnen te gaan zo vaak zij willen. Als hun verschijningslichaam versleten is zijn ze vrij om een nieuwe menselijke geboorte aan te nemen of te blijven in de astrale niveaus. Op deze wijze heeft een Boeddha een onsterfelijk bewustzijn en immense energie en vrijheid.

Ieder mens kan het boeddhaschap realiseren .

Een Boeddha kan ieder van de de zes bestaanswerelden binnengaan en in een vorm gaan die de wezens van het betreffende bestaansrijk kunnen herkennen. Zij zijn echter vrij van negatief karma en kunnen het bestaansrijk verlaten en binnengaan wanneer ze willen. 

De universele geest van een Boeddha kan tegelijkertijd zich manifesteren in welke vorm dan ook en waar dan ook op de planeet zoals de reflectie van de maan verschijnt in alle stille wateren aan de zijde van de aarde die gericht is naar de maan.

Shakyamuni Boeddha was een gewoon mens die volledige verlichting bereikte.

EVAM

38 keer boeddhistische wijsheid

Standaard

Tilopa

38 keer boeddhistische wijsheid

1 Als je de leegte niet kent kun je de bevrijding niet bereiken en zal je verwarde geest rond blijven zwerven in de gevangenis van de zes bestaanswerelden Bodhicittavivarana

2 Samsara en nirvana zijn geen twee veschillende werkelijkheden.In het begrijpen van de werkelijke natuur van samsara begrijpen we nirvana. Samputra Tantra

3 Uit onwetendheid ontstaat zelf-bestaande werkelijkheid.verwijder onwetendheid en samsara wordt nirvana. HeVajra Tantra

4 Omdat er geen actor is , is er geen actie. Er kan geen zelf zijn van een niet-bestaand persoon.Als jij die de waarheid zoekt de leegte van ik en mijn realiseert zul je perfecte bevrijding bereiken. Chandrakirti , Madhyamakavatara

5 Het doet er niet toe waar je zoekt tussen de tijdelijke fenomenen van het universum ,een boeddha zul je er niet vinden. Als je een perfecte boeddha wilt vinden , kijk dan in je geest. HeVajra Tantra

6 Je zult de oer-boeddha worden , wanneer je de natuur van je eigen geest begrijpt. Vajradakini Tantra

7 Geest is het zaad van alle werkelijkheden , waaruit samsara en nirvana zich ontvouwt. Saraha

8 Ontspan de geest in zijn natuurlijke staat , want als de geest ontspannen is zal bevrijding van innerlijke slavernij bereikt worden. Mahasiddha Tilopa

9 Concentratie onderdrukt slechts de verstoringen van de geest , doch wijsheid vernietigt de verborgen wortel-verstoringen. Samadhi-Nirmocana Sutra

10 Alle voortgebrachte dingen zijn vergankelijk Alle bezoedelde dingen zijn ellendig Alle fenomenen zijn leeg en zonder een zelf Nirvana is vrede Shakyamuni Boeddha

11 Monniken en geleerden moeten over mijn woorden goed nadenken . Zoals goud getoetst moet worden door het te smelten , te verdelen in stukken en te poetsen, en dan die woorden aanvaarden , maar niet om mij hun eerbied te tonen. Shakyamuni Boeddha

12 En evenzo komt een begrijpen van de leegte van een fenomeen niet tot ontwikkeling als men zich niet vergewist van datgene waaraan een fenomeen leeg is ( gebrek heeft ) Shakyamuni Boeddha

13 Als de gedachte van het innerlijke en het uiterlijke als “ik” en het “mijne” is vergaan , houdt het inhalige op. En door dat ophouden , komt er een eind aan geboorte (bhava=wording) Shakyamuni Boeddha

14 Als handeling en bezoeking ten einde komen, is er verlossing. Ze ontstaan uit onjuiste begrippen ; deze ontstaan uit de spinsels van onjuiste kijk op inherente existentie ; de spinsels verdwijnen in de leegte. Nagarjuna : Prajna namamula madhyamika karika XIV 4-5

15 Leringen , onderricht door de Boeddha’s berusten geheel op twee waarheden : De conventionele en de wereldse waarheden , en de waarheden die de uiteindelijke zijn. Nagarjuna : Prajnanamamu la madhyamika karika XXIV.8

16 Boeddha zei dat alle fenomenen twee entiteiten hebben : die welke ontdekt worden door waarnemers van goed en van kwaad ; objecten van waarnemers van het ware zijn werkelijkheden , objecten van waarnemers van het onjuiste zijn conventionele waarheden. Chandrakirti :supplement op Nagarjuna’s Verhandeling over de Middenweg Madhymikavatara VI.23

17 Ook zijn zij , die onwerkelijke dingen bespeuren van tweeerlei aard : die met klare heldere zinnen en die met gebrekkige zinnen. bewustzijn met gebrekkige zin staat in onjuiste verhouding tot dat met gezonde zin. Objecten gerealiseerd door de wereld en door de zes niet gebrekkige zinnen begrepen , zijn slechts waar vanuit een werelds standpunt , de rest wordt beschouwd als onwaar vanuit het standpunt der wereld alleen. Chandrakirti :supplement op Nagarjuna’s Verhandeling over de Middenweg Madhyamikavatara VI.24-25

18 Een vorm op een afstand gezien , wordt duidelijk gezien door hen die dichtbij zijn. Als een luchtspiegeling water was , waarom wordt er dan geen water gezien door hen die dichtbij zijn ? De wijze waarop deze wereld gezien wordt als echt door hen die ver af staan , wordt zo niet gezien door hen die dichtbij zijn , voor hen is het zinloos als een waan. Nagarjuna Kostbare Guirlande Ratnavali 52-53

19 De persoon is niet aarde, noch water , noch vuur , noch lucht , noch ruimte. Hij is niet bewustzijn en hij is niet al die dingen. Wat voor persoon is er behalve deze dingen ? Nagarjuna Kostbare Guirlande Ratnavali 80

20 Er is nooit een voortbrengen waar dan ook van enig fenomeen uit zichzelf , uit een ander, uit beide, of zonder oorzaak. Nagarjuna Prajna namamula-madhyamika-karita. De fundamentele wijsheidstekst

21 Omdat het bestaat , wordt het bestaande niet voortgebracht ; omdat het niet bestaat , wordt het niet-bestaande niet voortgebracht. Nagarjuna Sunya tasaptati

22 Dat wat uit oorzaken wordt voortgebracht is niet inherent teweeggebracht , het heeft niet de inherente aard om te produceren. Wat afhankelijk is van oorzaken noemt men ledig. Wie leegte kent is bewust. Anavatapta Sutra

23 Omdat er geen fenomenen zijn die niet afhankelijk ontstaan zijn ,zijn er geen fenomenen die niet leeg zijn. Nagarjuna  Prajna nama mula-madhyamika-karika XXIV.19

24 Wat onafhankelijk van iets anders ontstaat kan geen Kracht-uit-Zichzelf hebben , daar ze alle onafhankelijkheid missen , kan er geen zelf zijn , geen inherent bestaan. Aryadeva Catuhsataka XIV.23

25 Als de ontleder die analyseert of fenomenen inherent bestaan analyseert en constateert dat het hen onbreekt aan inherente existentie omdat ook de ontleder ontleed moet worden ; zou dat dan niet tot in het eindeloze doorgaan ? Als de objecten van de analyse geanalyseerd zijn , dan bestaat er geen basis. Omdat de bases inherent niet bestaan , en de ontkenning ervan niet inherent teweeggebracht worden , noemt men ook dat nirvana. Shantideva  Bodhicaryavatara IX. 110-111

26 Dat wat afhankelijk ontstaan is noemen wij leegte. Dat is iets vermeends dat afhankelijk is van iets anders. En dat is nu precies de Weg van het Midden. Nagarjuna  Fundamentele Wijsheidstekst XXIV.18

27 Een zich vergewissend denken en een onterecht opdrukkend denken zijn entiteiten die uitwissen en uitgewist worden. Alle gebreken zoals begeerten hebben als hun tegengif de wijsheid van zelfloosheid inzoverre hun verminderen en toenemen afhankelijk zijn van het toenemen en verminderen van die wijsheid. En dus neemt het denken door er mee vertrouwd te raken de aard aan van die wijsheid – en aldus worden de beoordelingen na verloop van tijd teniet gedaan. Dharmakirti Commentaar op Dignaga‘s Compendium over Valide cognities Pramamavarttika hfst. 1

28 Als de inherente existentie van fenomenen afhing van oorzaken zou de yogi , als hij de leegte (sk.sunya) realiseerde, door die te ontkennen de fenomenen teniet doen. Daarom zou het zien van de leegte een oorzaak zijn , die fenomenen teniet doet , maar aangezien dit niet met de rede strookt , bestaan de fenomenen niet inherent. Als men de fenomenen analyseert , merkt men dat ze niets zijn dan fenomenen met de aard van het werkelijke daar ze niet-inherent bestaand teweeggebracht zijn of ophouden te bestaan en daarom hoeft men de conventionele waarheden der wereld niet te analyseren. Als de realiteit wordt geanalyseerd , is voortbrengen uit het zelf en andere oorzaken niet aannemelijk. Volgens dezelfde beredenering is ook inherent bestaand produceren op conventionele wijze niet aannemelijk. Hoe zou men dan dat inherent bestaande produceren kunnen vaststellen ? Chandrakirti  Supplement VI.34-36

29 Wat dit aangaat , Sariputra , als een bodhisattva , een verheven wezen , de volmaaktheid van wijsheid beoefent , ziet hij een bodhisattva niet als iets werkelijks…En waarom ? Sariputra , dat zit zo : Een bodhisattva is zonder een inherent bestaande bodhisattva. De naam bodhisattva is eveneens zonder het zijn van de naam van een bodhisattva. Waarom ? Omdat dat hun aard is. Het zit zo : Het is niet dat een vorm leeg is wegens zijn leegte ; leegte is niet gescheiden van vorm. Een vorm op zichzelf is dat wat leeg is ; en net precies wat leeg is , is vorm. Pancavimsati sahasuka-prajna-paramita soetra

30 Fenomenen worden niet leeg gemaakt door de leegte . De fenomenen zijn op zichzelf leeg. Ratnakuta (Kasyapa hoofdstuk)

31 De idee dat fenomenen voortgebracht uit oorzaken en toestanden werkelijk zouden zijn werd door de Leraar onwetendheid genoemd; uit die onwetendheid spruiten de twaalf takken (sk. nidana’s) voort. Nagarjuna , Sunya Tasaptati

32 Als iets niet-ledigs bestond dan zou ook iets ledigs bestaan. als het niet-ledige helemaal niet bestaat , hoe zou dan het ledige dat kunnen ! De Onoverwinnelijken zeiden dat  leegte alle slechte visies doet verdwijnen ; Zij die de leegte beschouwen als inherent bestaand werden niet-te-genezen genoemd. Nagarjuna , Fundamentele wijsheidstekst XIII. 7-13

33 Daar de nectar der leegte wordt onderwezen om alle onjuiste begrippen te laten varen , wordt hij die zich eraan hecht als inherent bestaand , krachtig door U de Boeddha gehekeld. Nagarjuna , Lokatitastava

34 Als met de gedachte “het bestaat niet” het geanalyseerde niet wordt begrepen als inherent bestaand , hoe zou zich dan aan het denken van een inherent bestaand iets kunnen voordoen , waaraan een basis ontbreekt , dat wil zeggen een inherent bestaande leegte zonder het object dat het bepaalt ? Wanneer inherent bestaande dingen en niet-dingen ons niet voor ogen staan , aangezien er niets anders is dat inherent bestaat , dan worden met de bedoelde objecten , van het begrip “inherente existentie” , daar zij niet bestaan de doorwrochte ideëen van dualiteit en inherente existentie teniet gedaan . Shantideva Bodhicaryavatara IX 34-35

35 Als een metalen kledingstuk dat verontreinigd is door bezoedeling en in het vuur ontvlekt moet worden , in het vuur gebracht wordt , branden de smetten weg , maar zelf verbrandt het niet. Wat dus het helder lichtend verstand betreft dat de smetten draagt van begeerte en zo , in het vuur van wijsheid worden de smetten verbrand , maar zijn aard , helder licht , blijft onaangetast. Nagarjuna Lofprijzing van het Element van Superieure Kwaliteiten Dharmadhatustratra

36 Omdat lichamen van een volmaakte boeddha zijn uitgestraald omdat het werkelijke niet wordt gedifferentieerd , en omdat de levende wezens de natuurlijke tot ontwikkeling bestemde afkomst hebben geschikt . Daarom hebben alle belichaamde wezens de boeddha-aard. Onoverwinnelijke Maitreya  Uttaratantra

37 Ik buig mij neer voor de volmaakte boeddha , de beste der leraren die ons voorlegde dat wat afhankelijk van iets anders ontstaat nimmer ophoudt , niets teweegbrengt , niet teniet gaat , niet blijvend is , zonder komen of gaan , zonder verschil , zonder gelijkheid is , vrij van bewerkingen van inherent  bestaan en van dualiteit en vredig is. Nagarjuna Fundamentele Wijsheidstekst I aanroep

38 Laatste citaat Boeddha en zijn Leer en de Verheven Gemeenschap zijn de toevlucht van hen die verlangen naar bevrijding. Chandrakirti  Trisaranasaptati

Dit waren de 38 citaten zoals ZH de XIV Dalai Lama ze bij elkaar heeft gebracht in het boek “Tibetaans Boeddhisme en De Sleutel tot de Weg van het Midden” ( Deventer 1979 ISBN 90 202 45589)

6 Things You Should Know About the Anti-Dalai Lama Protesters

Standaard

Few leaders of our time have achieved a popularity and reverence more universal and enduring than the Dalai Lama. Through his tireless work to promote social justice, universal responsibility, secular ethics, interfaith harmony, and nonviolent principles, he has made a monumental contribution to alleviating human suffering and increasing, for lack of a better word, the Gross Global Happiness.

2014-11-05-hhdlwarren.jpgDalai Lama addresses over 10,000 people at the Boston Public Talk, Nov 1, 2014. Photo by Sonam Zoksang.

Naturally, it must have been deeply confusing for thousands of people that during his most recent tour of the United States, a mysterious group of protesters has been hounding the Dalai Lama at every stop, from Alabama to Princeton to Boston to New York.

Who are these protesters? Where do they come from? What do they want from the Dalai Lama? Who is benefiting from their protests?

Here are six quick facts you need to know about the anti-Dalai Lama protesters:

1. They are Geluk supremacists.
The protesters belong to a fringe group of Buddhist extremists who worship a deity called Shugden and pursue an ideology of Geluk supremacy. Tibetan Buddhism has five sects, namely Geluk, Sakya, Nyingma, Kagyu and Jhonang. Within the Geluk school, there is a subgroup whose propitiation of the Shugden deity has historically forbidden its members to read the scriptures of other sects and study with lamas of non-Geluk schools. This controversial ideology of Geluk supremacy, which fueled sectarian tensions among Tibetans for hundreds of years, is what the Dalai Lama set out to eradicate when he discouraged the worship of this deity. In keeping with his progressive and reform-driven policies, the Dalai Lama (who traditionally belongs to the Geluk school himself) has gone out of his way to study with various lamas from other traditions, urging that all sects must be accorded equal respect. These reformist measures of the Dalai Lama, aimed at promoting inter-sectarian harmony, has made him anathema to the Geluk supremacists.

2. They call the Dalai Lama a “dictator.”
The protesters accuse the Dalai Lama of being “the worst dictator in the modern world.” This accusation only exposes the distorted and deluded world they live in. The truth is, their own group, the New Kadampa Tradition, is run by a leader who bans his students from reading books by any author other than himself. The Western Shugden Society (WSS), a front of the New Kadampa Tradition and the group that has been orchestrating the most recent protests against the Dalai Lama, is the Buddhist equivalent of the Westboro Baptist Church (WBC), an unaffiliated church known for its extremist ideologies. Read a first-hand account of how the New Kadampa Tradition church intimidates its members into attacking the Dalai Lama.

3. “The Dalai Lama is a Muslim!”
The protesters have accused the Dalai Lama of being a “Muslim.” First of all, to use the word “Muslim” as an insult betrays a level of racism and Islamophobia that has no place in today’s world. At any rate, the claim that the world’s most famous Buddhist is secretly a Muslim is so ludicrous that it does not merit any serious response. They have also claimed that His Holiness is the “False Dalai Lama.” If that’s the case, then who is the real Dalai Lama? Is Geshe Kelsang Gyatso, the leader of the Geluk supremacists, who allows only his own books and writings in his center, the real Dalai Lama? Or are they waiting for Beijing to find and recognize the real Dalai Lama?

4. The Geluk extremists are supported by the Chinese government.
In 1997, a highly respected Tibetan scholar, who criticized the worship of Shugden as a deviation from true Buddhism, was assassinated in Dharamsala, India, along with two of his students. The assassins escaped from India and went straight to China, who gave them safe haven. The Indian police linked the murders directly to the Shugden association and Interpol issued a Red Notice to China. For Beijing, the Shugden controversy presented an opportunity to undermine the Dalai Lama and the Tibetan cause. It decided to support the Geluk extremists to sow discord among Tibetans – this strategy fits perfectly into China’s divide-and-rule policy. Read more stories that follow the money to China.

2014-11-05-protestsagainstdalailama.jpg
Members of the Western Shugden Society protest as the Dalai Lama arrives at the Royal Albert Hall in London, on 22 May 2008. AFP/Getty Images/Shaun Curry

5. They are barking up the wrong tree.
These protesters are overwhelmingly white American and European men masquerading as Tibetan monks and victims. For these privileged citizens of Western countries to accuse the Dalai Lama, a homeless refugee with no army and no police force, of suppressing their religious freedom is not only absurd, it is just plain evil. That kind of deception, far more than the Dalai Lama’s reformist policies, threatens the “pure Geluk tradition” that they claim to defend. These people have no connection whatsoever to any organization or institution controlled by the Dalai Lama; he could not suppress their freedom even if he wanted to. The only person who would be able to exercise control and coercion over them – and thus take away their religious freedom for real – is Geshe Kelsang Gyatso, whose mysterious organization they had joined without knowing what they were signing up for. Read testimonies from survivors of the New Kadampa Tradition.

6. The protesters aim to undermine the Tibetan cause and advance China’s agenda.
There are many unsettling parallels between the language of the New Kadampa Tradition and that of the Chinese government. Both have accused the Dalai Lama of being a CIA stooge. Both have called him a Nazi. Both argue that pre-1959 Tibet was a “feudal serfdom”. This group wants you to believe that the CIA saved the Dalai Lama; in all likelihood, they even want you to believe that China “liberated” the Tibetan people from the Dalai Lama. But the theory that “the Dalai Lama would never have been saved without the CIA” is pure fiction; it distorts history and steals the truth from the Tibetan warriors who risked their lives to escort the Dalai Lama from Lhasa to India. Therefore, the New Kadampa Tradition and the anti-Dalai Lama protesters are no longer just Geluk supremacists, but they are also the most useful instruments in the Chinese government’s colossal master plan to obfuscate the Tibet issue and delegitimize the Tibetan struggle for freedom.

For a more detailed religious history of this cult, read the articles by Tibetologist Thierry Dodin and Professor Robert Thurman.

Beware : New Kadampa is a dangerous sect

Standaard

gkg-2

Geshe Kelsang the leader of the New Kadampa Sect . A Gelukpa fundamentalist who is opposed to HH the Dalai Lama

 My name is Ivy Wallace and I am a former member of the New Kadampa Tradition. I saw Lynne’s story last week and found it very meaningful. Here is my story in case anyone is interested: I was in the NKT for 5 years. My initial year there was incredible. Everyone was so kind and seemed so happy. I stayed on the outskirts for a while, only going to GP classes once a week or a puja here or there. I was befriended on Facebook by practically everyone within a few weeks. Each time I went to the center I was bombarded with attention by nuns and starry-eyed students, which made me feel extremely welcome. Eventually one nun started asking me if I wanted to build merit by cleaning the bathrooms at the center once a week. It took me about a year to work my way into the “inner circle” of the center this way. I began volunteering for reception shifts, helping in the bookshop, doing flower offerings, cooking meals, assisting the teacher in his branch classes, and of course, cleaning the bathrooms. I became close friends with some of the more senior members of the center and soon began considering moving in to the center myself, and perhaps even ordaining.

Over the course of several years, I collected empowerments like a child would collect baseball cards. I was asked to teach a branch class after only a year of FP. I read KG’s books over and over and over. I remember in the early days asking the nun sitting next to me during Tsog who the spiritual guide was. She looked at me with shock on her face and said, “Geshela is your spiritual guide of course!” I never met him during my time in the NKT but somehow I was slowly brainwashed into worshipping him. I began believing he could hear my inner thoughts because he was a buddha, and this was an encouraged belief by the students around me. Because of that I became obsessed with controlling my thoughts, feeling immensely guilty and full of self-loathing if anything negative ever crossed my mind. The same nun who got me to clean bathrooms eventually convinced me that my family didn’t understand me now that I was a Kadampa. She told me that the center was my true home where I could move along the path to enlightenment with my peers. All the NKT people I’d met were so happy (on the surface) and I figured that they must be doing something right – so I slowly phased out my family. I began spending holidays at the center with the Kadampas. I began spending all my money on traveling to festivals and going to empowerments. When I ran out of money and couldn’t fly to festival, I offered to stay and take care of the center while everyone else went. I was treated like a holy martyr, which I have to admit, I kind of enjoyed at the time, though now when I think back on it I am disgusted with myself.

Over 5 years my life became intertwined with the NKT. My whole identity was Kadam dharma. I breathed it and lived it, and thus I lost a lot of friends and family. My co-workers thought I was crazy but I was too brainwashed to care. My NKT friends told me the outside world was never in my close karmic circle anyway and that I should pray that my old family and friends will someday overcome their delusions and find Kadam dharma themselves. I sincerely prayed for them, dedicated my merit for them, and tried to convince them of the beauty of the NKT at every chance. Finally, after years of fanaticism, I began opening my eyes. It wasn’t a singular huge moment, but more like many small cracks that finally burst open the ceiling. I began noticing the way they coldly discard people once they’ve overworked them, how they spiritually abuse the elderly and sick by telling them to purify their negative karma, how they fabricated an extensive defamation campaign against the Dalai Lama, how they covered up sex scandals, how they indoctrinated children in the kid’s classes. So many things were wrong! I tried addressing some of these issues with my teacher and our admin director but was told I didn’t have enough faith, that it wasn’t my place to question Geshela, and that if I talked about this stuff to anyone else I’d ruin their faith as well.

With a heavy heart, I quietly stopped going to the center. No one ever contacted me to see where I went or what happened, even though I’d been very close friends with them for 5 years. They all unfriended me from Facebook after I posted a picture of the Dalai Lama with a quote about kindness. It took me years to come to grips with the fact that I was in a cult. My entire life was built up and then shattered. I’ve been going to therapy ever since but I still am very distrustful of people, particularly dharma teachers. I haven’t been able to meditate because every time I sit my mind is flooded with memories. The NKT is an extremely dangerous organization that has ruined the lives of a lot of genuine spiritual practitioners. I hope that anyone reading my story will think twice about joining their ranks.

https://www.facebook.com/NewKadampaSurvivorActvists/posts/582667428545751

Heilige plaatsen 2

Standaard

image

Mahabodhi tempel in Bodhgaya

Kijkend via google earth ontdekte ik de veiligheidsmuur die bij de Mahabodhi tempel in Bodhgaya is opgetrokken na de bomaanslag.Het drukke plein naast het tempelterrein is nu stil geworden.

image

Root Institute Bodhgaya Bihar India

image

Sujata Stupa bij Bodhgaya Bihar India

image

Ruines van Nalanda Bihar India

image

Mahadevi Temple Lumbini Nepal

image

Gierenpiek Gridhakuta Rajgir Bihar India

image

Pragbodhi Mahakala Cave

image

Sarnath Benares Uttar Pradesh India

 

Vistaproject Tibet

Standaard

 Nieuwsbrief November 2014

View original message this in your browser

Resultaten

We zijn weer blij verrast met alle donaties die we de afgelopen tijd mochten ontvangen. Bijvoorbeeld van diverse kringloopbedrijven zoals: Re-Sell in ‘s-Gravenzande, bekijk de foto’s maar ook De Kring in Reeuwijk en K.O.O.K. in Alkmaar. Er staan nog wat potjes op het vuur, maar als u ook nog een organisatie, fonds of bedrijf weet dat ons wil helpen, laat het weten en wij sturen een aanvraag. Mail svp naar:info@vistaproject.nl

Jongens

Bijna alle meisjes hebben een adoptie-ouder gevonden, en dat is geweldig nieuws. Dit is Dawa Kunda, een van de nomade-jongens op onze school. Voor hem en zijn vriendjes zoeken we nog sponsors.
Voor een minimumbedrag van 15 euro per maand krijgt een kind op onze school onderwijs en wordt het met veel liefde omringd in het internaat door de ouderen die voor hen zorgen.
En het allerbelangrijkste: omdat zij zowel Tibetaans als Chinees leren, kunnen zij aan een betere toekomst werken, en behouden we tevens de Tibetaanse taal en cultuur. Doet u mee? Kijk op www.adopteereennomade.nl en maak uw keuze.

Schoolboeken

Het komend jaar zijn nieuwe schoolboeken nodig. Voor 1 kind kost dat per jaar € 90, ze krijgen dan alle boeken, schriften, potloden, pennen en een lineaal. Wilde Ganzen geeft 55% premie als u een bijdrage overmaakt op IBAN NL53 INGB00000 40000 en daarbij vemeldt:RIGDZIN 2014.514 – maar u kunt ook via onze eigen website doneren, klik op de button.

Doneer hier
Facebook
Twitter
Website
Stuur door naar een vriend
Copyright © 2014 Vistaproject Tibet - www.vistaproject.nl
Met deze email houden we u op de hoogte van actuele zaken binnen het Vistaproject
Wilt u dit niet meer ontvangen, gebruik dan svp de knop onderaan om u uit te schrijven.Onze contactgegevens:
Vistaproject Tibet
Westfriesedijk 3
1719NK Aartswoud (NH)

Methode en wijsheid

Standaard

image

Het evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk is van immens belang. Waar het ene overheerst is het andere niet mogelijk. De gelukzaligheid en de wijsheid  zijn niet los van elkaar te zien. Methode en wijsheid. Het grote mededogen en het grote inzicht. Het grote mededogen is het redden van alle wezens uit het lijden . Het lijden dat altijd weer voortkomt uit onwetendheid. Onwetendheid over de ware aard van het zelf en de verschijnselen. De interdependentie van alles wat is. Jouw pijn is mijn pijn , jouw bevrijding gaat voor mijn bevrijding. De ware aard van het zelf en de verschijnselen is dat alles leeg is van zelfstandig bestaan. Niets bestaat zonder voorgaande oorzaak en conditie. In de geconditioneerdheid van het bestaan ligt vrijheid besloten. De vrijheid door deconditionering en bevrijding van het negatieve karma. De realisering van wat er altijd al was : de ontwaakte staat van geest van een Boeddha.

Onwetendheid

Standaard

image

Onwetendheid ( sk. avidya tib. marigpa ) is de bron van alle lijden ( sk. dukkha ) zegt de Boeddha.
Onze wereld is vol van lijden als gevolg van die onwetendheid.
Ik zag hoe een vader zijn dochter stenigde ergens in de islamitische staat. Ik zag hoe kinderen leerden hun poppen te onthoofden. Hoe meisjes en vrouwen als sexslavinnen verkocht werden. Ik zag de afgesneden hoofden van mannen op een hek van een plantsoentje in Raqqa en….. ik hoorde de meest gruwelijke verwensingen naar moslims in het algemeen in een cafe in Utrecht.
Mensen hier voelen zich bedreigd en de oude reflexen komen weer naar boven. Vijandschap en wantrouwen. Ik bagatelliseer het jihadisme niet. Het staat haaks op onze tolerante samenleving en past niet in een democratie . Maar ik wil dieper kijken en over de woorden van de Boeddha contempleren die zegt dat onze vijanden onze grootste leermeesters zijn. Hoe zou je anders je eigen haat kunnen herkennen. Je eigen haat die je geest kan overnemen en in razernij brengen. Een seconde van kwaadheid kan al je spirituele verworvenheden vernietigen.
In de zes werelden van wedergeboorte  zijn de lagere wedergeboorten existenties die zeker vermeden dienen te worden. Een hogere geboorte als mens geeft ons echter de mogelijkheid om dharma te beoefenen en het pad van bevrijding te gaan. Dit kostbare mensenleven is een voorwaarde voor bevrijding. Bevrijding van de negatieve verstoringen van onze geest . Het Pad van dharma staat dus haaks op paden die leiden naar oorlog , haat en geweld. Al diegenen die deze paden menen te moeten gaan lijden aan verwarring en onwetendheid. Zij zijn lijdende wezens. In de boeddhadharma is geen plaats voor haat en kwaadheid , maar wel voor wijsheid en mededogen. Mediteer op de vijand en zie dat hij lijdt aan zijn eigen onwetendheid. Schep waar je maar kunt positief karma. Zuiver je omgeving en bewaar je menselijkheid.

image

Amazing 1903 photos

Afbeelding

An incredible set of pictures taken during the controversial 1903 British Mission to Tibet has come to light – the first ever photos to come out of the mysterious country.The rare snaps were taken by an officer during the campaign – the first time the British were given access to the country.They depict the haunting beauty of the secluded country and brought images of Tibeten landscapes including Mount Everest to the west for the first time.The 72 stunning pictures show local people, buildings and even a group of nuns gathered to smile for the camera.

The pictures date from the notorious expedition of Edwardian adventurer Francis Younghusband in 1903-04 and gave the western world their first glimpse of life in the hidden kingdom

The photographs were painstakingly pasted into an album and stored carefully, passing down through his family over the years
The Council of four in the Potala palace. The fleeing Dalai Lama left these officials behind to negotiate with the British

Taken by a John Claude White, a political officer and joint leader of the expedition, the snaps passed
to a soldier in the campaign, Lieut. William Pyt Bennett.
The photographs were painstakingly pasted into an album and stored carefully, passing down through his family over the years.They are now being sold at auction by Bonhams of London and are expected to fetch a whopping 15,000 pounds.White
entered the country as part of the British expedition to Tibet in 1903 and 1904, when British Indian forces sought to prevent Russia gaining influence in the country.
Led by Major Francis Younghusband, around 3,000 troops marched into the country, famously killing around 700 lightly armed Tibetan monks in the village of Guru.They reached the capital Lhasa in August 1904, when the government signed a treaty effectively turning the country into a British protectorate.The black and white photos show the mysterious landscape of the country, including Mount Everest, with pictures of Tibetans in traditional dress posing for the camera.

The spectacular Khamba Jung fortress: Younghusband’s expedition was spurred by a fear that Russia was extending its power into Tibet
Expeditionary force camped under the Phari Jung fortress.
The expedition was a bloody one as Younghusband was forced tofight Tibetan forces. 
Some even show the expedition itself, with rows of tents on the flat plains, and monks and nuns going about their daily routine. David Park, director of book, maps and manuscripts at Bonhams, said: ‘These are extraordinary photos with a rather fabulous provenance.  ‘They are the first pictures to come out of Tibet, which was a closed country at the time – in general British people could not go there. ‘Indian and Nepalese traders were sometimes allowed in but in general they did not want outside influences or visitors. ‘Britain decided they had to force the door open as it were, and launched a lightly armed military expedition.‘They had a military force of about 3,000, with another 7,000 camp followers with camels to carry things.

The end of Empire: Sikh and British soldiers with a Tibetan guide and a Yak train
Head monk of the Tashi Lama with Badulah, a Chinese ambassador (right)
Younghusband in Darjeeling on the eve of the expedition.
 The Tongsa Penlop, (right) a Bhutanese ambassador taken bythe British to explain to the Tibetans that resistance would be futile,
‘There were military skirmishes but the British kept going until they reached Lhasa and a treaty was signed.‘These photographs were taken by a British political officer, John Claude White. He was not a professional photographer, but he was very good -they are cracking pictures. ‘What makes these photographs ever more unusual is their provenance – they belonged to a man who was actually part of the expedition.‘They may have been presented to him or he may have bought them as a souvenier, and they have been in his family ever since.‘They really are extraordinary . A selection of photographs taken by John Claude White in Tibet and Lhasa were published by Johnston & Hoffmann in 1906.

Voortreffelijke studie over de sadhanamala van Vajra Tara

Standaard

image

Op onderstaand adres vind je een interessante studie over de Sadhanamala teksten van Vajra Tara door Tim Van Der Haegen die zo zijn graad van licentiaat bekwam in de Oosterse talen en culturen aan de Universiteit van Gent. Ik bespeurde wel een belangrijke fout . In de inleidende bespreking verwisselt de auteur vajra en bel als symbolen van respectievelijk de methode en de wijsheid , van mededogen en de leegte.

http://www.ethesis.net/sadhanamala/sadhanamala.htm

Khenpo Jigme Phuntsok 1933 – 2004

Standaard

KJP

Khenpo Jigme Phuntsok was de belangrijkste Leraar van Lama Amnyi Trulchung Rinpoche. Hij stichtte in de Larung Gar vallei in Kham , Tibet de Larung Gar Buddhist Academy een enorm complex van studie en meditatie.

Kijk op

http://en.wikipedia.org/wiki/Jigme_Phuntsok

Drops of Advice from My Heart

by Kyabje Khenchen Jigme Phuntsok

May the youthful sun of speech, Manjushri, in his enlightened form,

With its signs and marks, embodying the secret body, speech and mind

Of all the infinite buddhas and their bodhisattva heirs,

Turn your minds towards the path to perfect awakening!

There are countless Dharma teachings, profound and extensive,

Suited to the mental capacities and inclinations of limitless beings,

Yet, by gathering all the key points together in a way that can be practised,

I offer this pithy advice to you, my friends, who I hold as dear as my own heart.

Becoming attached to this life, you will lose your fortunate connection to the Dharma.

Indulging your desires again and again, your craving will only increase,

And you will never find satisfaction. Wealth, happiness, fame and praise—

To pursue them is like buying and selling in a dream. Let go of such concerns!

By relying on a genuine and qualified teacher,

Your spiritual qualities will develop and increase,

And all your faults and failings will be cast away,

So serve him in the three ways[1] and others’ aims will be accomplished.

Just as gardens are not to be found growing in midair,

All the bounties of the higher realms and liberation,

Will never be yours as long as you lack moral discipline,

So with mindfulness, awareness and caution, control your mind.

Up to now, you have wandered like madmen lacking any guidance,

Through the vast darkness of unknowing in beginningless existence.

So now, in order to find the great sanctuary of peace and happiness,

It is right that you take joy in studying the vast ocean of excellent teachings.

Yet hearing alone will not be enough to eliminate misconceptions,

And confidence in the teacher and teachings will not come easily,

So take advantage of hundreds of debates, teachings and compositions,

And rely upon the elixir of mind that is the wisdom born of reflection.

Even the most erudite of teachers with vast scriptural learning,

Can repeat words like a parrot, without taking them to heart,

But when death suddenly arrives, this will bring only pangs of regret,

So rely on the essential meaning of the teachings, my heart-friends!

All the infinite teachings of the buddhas, so vast in number,

Are imparted purely as a means to subdue our own minds.

Don’t put your faith in words alone! I urge you once again:

Let the key points of the deeper meaning seep into your hearts!

This physical existence is difficult to find, like an udumvara flower,

Yet more rewarding than the discovery of a million precious gems.

It will be incredibly difficult to find another opportunity like this later on,

So don’t let it pass you by without accomplishing the highest purpose!

Our great enemy, the lord of death, arrives like a bolt of lightning in the sky,

And nobody can predict when and where he will strike next.

So you can not afford to wait for months and years.

Now is the time for virtuous practice—right here, right now!

For all beings, actions will not go to waste, but will bear their fruit,

And when karma ripens, there is no way to change its outcome.

So now, while you are fortunate enough still to have some control,

If you insist on bringing ruin upon yourself, who will ever save you!

If merely thinking of the various sufferings of samsara,

Which are so unbearably intense, can make you shudder,

Ask yourself: What will it be like when body and mind

Are actually afflicted by these countless forms of duhkha?

Only they have the power to lead us out of this great terror,

So extremely difficult to escape. No one else could ever save us!

So we should take these three most precious jewels as our refuge,

For they are undeceiving, wise, compassionate and powerful.

All the suffering of the three worlds comes from wanting happiness for ourselves,

And all virtue and happiness is born of a mind that wishes others well.

So, following the example of the teacher of all gods and men,

You should generate the supreme and unsurpassed bodhichitta.

When the glass mirror of your own mind is completely covered over,

With the thick layer of dust that is the adventitious defilements,

It is difficult for the reflection of profound and clear samadhi to appear,

So take pains to wipe it clean using the pure cloth of the four powers.

All appearance, sound and awareness are deity, mantra and dharmata.

And the view is knowing that this is how it always has been.

Without losing this view, take aim with the arrow of your meditation,

And gain mastery over the practices of elimination and development.

If you can generate bliss, clarity and non-thought as means of support,

Through the techniques of breathing and adopting physical postures,

You will come to master the illusory body of clear light,

So penetrate to the core of enlightened mind through the perfection stage.

When the darkness of the five degenerations prevails,

It is not easily overcome with the starlight of the eight lower yanas,

So shine the brilliant light of the sun of Nyingtik with its countless rays,

All drawn along by the swift carriage of the three kinds of faith!

Whatever arises, in pure awareness, unaltered and unconfined,

Look into the mind that is settled by itself, resting naturally.

If you recognize the natural clarity, always empty and without origin,

You traverse the paths and stages all at once, and seize the stronghold of the fruition.

Resting in a state of just-as-it-isness, through the right postures and gazes,

If you experience the natural manifestation of basic space and spheres of light as pure awareness,

The darkness of samsara’s dualism will disappear in absolute space,

And, passing through the four visions, you will reach maturity in the light body of great transference.

What I have said here—this plain talk arranged in verses—is my heart’s advice.

Although it lacks the poetic turns of phrase that might delight the intellectuals,

As a spontaneous and unaltered outpouring from the depths of my mind,

It is in the preferred style of the vidyadharas of the old translation school.

Through the merit of this, may all beings without exception

Receive the supreme royal empowerment of the four kayas,

And may I never be separated, even for a moment,

From the courageous strength of youthful Manjushri!

In China, at the solitary place of Wu Tai Shan (The Five-Peaked Mountain), on the peak where the supreme deity, the youthful Manjushri, turned the wheel of the profound and vast Dharma for tens of thousands of bodhisattvas, the one with unparalleled power of speech and intelligence (Khenchen Jigme Phuntsok) set down in twenty-three minutes whatever came to mind. May it be virtuous!

| Translated by Adam Pearcey, Rigpa Translations, 2005. Thanks to Lama Chökyi Nyima for his kind assistance and to Matthew Pistono for his encouragement.

Borobudur 200 jaar geleden herontdekt.

Standaard

image

De Indonesische krant Kompas had op 24 september een artikel over de Borobudur. Naar de mening van Kompas bestaat de Borobudur dit jaar 200 jaar.
Now Jakarta was iets precieser: het was 200 jaar geleden dat de Borobudur werd herontdekt. In 1814 liet Thomas Stamford Raffles, goeverneur van Java en niet onbekend in Singapore een zekere Cornelius een archeologische expeditie opzetten die de dorpen rond de Borobudur moest gaan onderzoeken. Het bestaan van de Borobudur als zodanig was in die tijd dus al bekend. Zoals we weten zijn het vooral Nederlanders geweest die werkzaam zijn geweest aan de restauratie van de Borobudur en het vastleggen van de geschiedenis, legenden, en boeddhistische (semi-)canonieke verhalen die er mee verbonden zijn — in eerste instantie de Geboorteverhalen (Játaka). (De drie bovenste lagen van het bouwwerk tonen de verhalen uit de mahāyana Avatámsaka soetra, en de architectonische structuur als zodanig is gebaseerd op de “theorie” uit de Avatámsaka.)
image